Skip to content Skip to footer

TICKETS VOORWAARDEN:

Praktische informatie :

 • Deuren openen één uur voor aanvang van het evenement.
 • Catering opent eveneens één uur voor aanvang.
 • Meer uitgebreide informatie vindt u terug in ons “huisreglement” op onze website www.historalia.be en/of ter plaatse aangeplakt.

Gebruikersvoorwaarden :

 • Het print@home ticket moet van een goede afdrukkwaliteit zijn. Verzeker U van een duidelijke geprinte barcode.
 • Uw identiteitskaart kan gevraagd worden om U als eigenaar van het ticket te identificeren.

Algemene voorwaarden :

 • Het ticket is uitsluitend geldig op de dag en het tijdstip vermeld hier bovenaan.
 • Het ticket zal niet geruild, noch terugbetaald worden, behoudens annulering of uitstel van de voorstelling.
 • Bij hevig regenweer kan er mogelijks niet op buitenlocaties gespeeld worden en bij noodweer, overmacht, onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheden, of ingeval van technisch probleem, wordt de voorstelling verplaatst naar een later moment (wordt desgevallend gecommuniceerd door de organisatie).
 • Het ticket zal niet worden vervangen in geval van verlies, diefstal of vernieling.
 • Het is verboden het ticket door te verkopen.
 • Het is verplicht het aangekondigde uurschema te respecteren. Voor sommige voorstellingen,zijn de genummerde plaatsen na aanvang niet meer bereikbaar.
 • Bij annulering van de voorstelling wordt het ticket binnen de maand na de voorziene datum terugbetaald, daar waar de tickets aangekocht werden, tenzij de organisator beslist om de betrokken tickets om te ruilen in waardebonnen voor een volgende voorstelling of volgend spektakel, in functie van de beschikbaarheid.
 • Bij uitstel van de voorstelling blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum. Terugbetaling is echter mogelijk tot een zekere datum, bepaald door de organisator.
 • De organisator van het evenement is de enige verantwoordelijke voor de verschillende prijscategorieën van de verkochte tickets en voor de kwaliteit van de voorstelling, die naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd wordt.
 • De organisator van het evenement is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstallen van persoonlijke spullen van de toeschouwers noch voor ongevallen die op het terrein van de organisatie zouden voorkomen.
 • Het “huisreglement” wordt geacht onlosmakelijk deel van deze algemene voorwaarden uit te maken en dient onder alle omstandigheden nageleefd te worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om toeschouwers de toegang te weigeren tot de faciliteiten ingeval deze zich niet houden aan het “huisreglement”. Het “huisreglement” kan te allen tijden, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.
 • De toeschouwer is aansprakelijk voor alle schade die door de organisator of enige derde wordt geleden als (in)direct gevolg van een wanprestatie of onrechtmatige daad, waaronder de overtreding van het “huisreglement” is begrepen, toerekenbaar aan de toeschouwer.
 • Voor de verkoop van tickets zijn tevens de voorwaarden van Eventsquare van toepassing (zoals aangewezen bij bestelling van tickets).
 • Voor elk geschil zijn de Rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd.

VIP-diners en Mediapakketten :

 • Bijzondere voorwaarden zijn, naast de gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het “huisreglement”, van toepassing op de VIP-diners en Mediapakketten. Meer uitgebreide informatie hieromtrent vindt U terug aan de achterkant van onze bestelbonnen.

GEBRUIKSVOORWAADREN WEBSITE

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van HISTORALIA & KERSTMAGIE.

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden en als eender welke andere vorm, worden door HISTORALIA & KERSTMAGIE enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

HISTORALIA & KERSTMAGIE kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom, copyright en handelsmerken

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van HISTORALIA & KERSTMAGIE.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van HISTORALIA & KERSTMAGIE zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HISTORALIA& KERSTMAGIE. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, informeert u best eerst bij de betrokken firma.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. HISTORALIA & KERSTMAGIE beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat HISTORALIA & KERSTMAGIE enkel de basisinformatie opslaan in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. HISTORALIA & KERSTMAGIE maken geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van HISTORALIA & KERSTMAGIE verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van HISTORALIA& KERSTMAGIE zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij HISTORALIA & KERSTMAGIE wordt opgeslagen, op te vragen en te wijzigen indien nodig.

Gebruik van bekomen informatie

HISTORALIA & KERSTMAGIE kunnen uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten. Zie dienaangaande de “privacy policy” voor meer informatie.

Links

De website bevat links naar andere sites. HISTORALIA & KERSTMAGIE oefenen geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

HISTORALIA & KERSTMAGIE behouden zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.

PRIVACY

Historalia en Kerstmagie zijn handelsbenamingen van de B.V.B.A. HISTORALIA PRODUCTIONS, gevestigd te 2260 Westerlo, Polderstraat 51, BTW: BE 0671.977.297 (hierna genaamd “Historalia en Kerstmagie”).

De bescherming van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor Historalia & Kerstmagie. Deze Privacyverklaring informeert U in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door de BVBA Vrienden van het Kasteel van Westerlo, met zetel te 2260 Westerlo, Polderstraat 51. U kan ons ook bereiken via het volgende adres: info@historalia.be

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk, via onze verschillende merken (Historalia & Kerstmagie), voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is U te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over U, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe U uw rechten kan uitoefenen. 
Huidig privacybeleid zal van tijd tot tijd moeten gewijzigd worden. Historalia & Kerstmagie nodigt U dan ook uit om regelmatig de meest recente versie te raadplegen die steeds beschikbaar zal zijn op de Historalia & Kerstmagie website, of die U kan toegezonden worden op eenvoudig verzoek gericht tot één van de functionarissen voor Gegevensbescherming van Historalia & Kerstmagie. 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ OVER U? 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten. 
Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van: • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, adres); • contactgegevens (vb. post- en emailadres, telefoonnummer); 

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
I. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, inbegrepen het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie zoals voor onze belastingen en socialezekerheidsverplichtingen en om uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te ontwikkelen en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties
 • fraudepreventie
 • IT-beheer, IT-beveiliging
 • om statistieken op te stellen en tevredenheidsonderzoek

II. Om een overeenkomst met U uit te voeren of om een overeenkomst voor te bereiden of om deze te vervullen, gebruiken we uw contactgegevens, identificatiegegevens en bankinformatie 

III. Op basis van ons gerechtvaardigd belang gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om U te informeren over onze producten door het versturen van nieuwsbrieven of brochures 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te ontwikkelen en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van: • het bewijzen van transacties; • fraudepreventie; • IT-beheer, IT-beveiliging; • om statistieken op te stellen 

3. MET WIE WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD? 

De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opdracht. We delen uw gegevens voor dezelfde doeleinden met andere ondernemingen van de groep waartoe Historalia & Kerstmagie behoort of medewerkers van ondernemingen waarmee Historalia & Kerstmagie samenwerkt, voornamelijk voor het aanbieden van producten en diensten verbonden het organiseren van musicals en spektakels en het beheer van onze website.

4. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaren na het einde van de contractuele relatie. M.b.t. potentiële klanten wordt de informatie bijgehouden voor 1 jaar.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN? 

U hebt de volgende rechten: 
• Inzage: U kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens. • Rectificatie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt U vragen dat deze persoonsgegevens worden verbeterd of aangepast. • Wissen: U kan het wissen van uw persoonsgegevens vragen. • Beperking: U kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. • Bezwaar: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (bv. een nieuwsbrief). • Intrekken van uw toestemming: indien U uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt U steeds het recht om deze toestemming in te trekken (zoals voor het gebruik dat we maken van cookies). • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die U aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij. 
• Om een klacht in te dienen bij de gemachtigde publieke instantie voor de over de verwerking van uw gegevens : U kan elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking door Historalia & Kerstmagie van uw Gegevens overmaken aan de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming. 
Indien U een van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons op volgend adres contacteren: info@historalia.be.